Rozpatrywanie skarg i wniosków

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski (Dz. U. z 2020r., poz. 2320);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres:
  Urząd Miejski w Stargardzie
  ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard
 • w formie dokumentu elektronicznego, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (ePUAP);
 • pocztą elektroniczną  na adres obsługiwany przez Kancelarię Ogólną Urzędu:
  e-mail:  urzad@um.stargard.pl;
 • ustnie do protokołu w Biurze Obsługi Klienta (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Stargard, parter) oraz w Wydziale Audytu i Kontroli Urzędu Miejskiego w Stargardzie (Rynek Staromiejski 1, Stargard, pok. 110, I piętro);
 • bezpośrednio do Rady Miejskiej: Rynek Staromiejski 1, Stargard, pok. 207, 208, II piętro (skargi dotyczące zadań lub działalności Prezydenta oraz kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Stargard).

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę

Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Uwagi

Prezydent Miasta i Zastępcy Prezydenta przyjmują w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od godziny 14.

Skarga lub wniosek musi zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby wnoszącej. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

Opłaty

Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

Tryb odwoławczy

Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę wskazując nowe okoliczności.