Zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Zakres sprawy

Zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

– opłata skarbowa – 17 zł – obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

Termin

7 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

stawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm. ).

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r.,poz.725).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz.572).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  1. przelewem, przekazem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
  2. bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),
  3. u inkasenta – Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, – PPHU „DRUK” Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek – zaświadczenie o zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego miasta zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Wzór wypełnienia wniosku