Zachodniopomorska Karta Rodziny

Zakres sprawy

Zachodniopomorska Karta Rodziny uprawnia jej posiadacza do korzystania z ulg i uprawnień oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu Zachodniopomorska Karta Rodzin. Z aktualną ofertą ulg i uprawnień można zapoznać się poniżej.

Dla kogo

Wsparciem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny objęte są rodziny z minimum dwojgiem dzieci, z terenu województwa zachodniopomorskiego. O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się: małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18. roku życia lub 26. roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności); rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem; rodzinne domy dziecka.

Wymagane dokumenty

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku. Wniosek o wydanie Kart dla każdego członka rodziny może złożyć jeden z rodziców.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak opłaty

Termin ważności karty

W przypadku rodzica Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18. roku życia. W przypadku dzieci, które po 18. roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej Karty ważnej do ukończenia 26. roku życia dziecka.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zagubienia lub zniszczenia Karty, wydawany jest duplikat z tym samym numerem. Zmiana danych osobowych posiadacza Karty również wymaga wydania duplikatu Karty. Aby go otrzymać, należy się zgłosić do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stargardzie przy ul. Czarnieckiego 17. Wydanie duplikatu karty jest bezpłatne.

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o wydanie karty

Regulamin wydawania i użytkowania karty

Informacje dla przedsiębiorców

Dla podmiotów chcących zaoferować ulgi dla posiadaczy Kart Zachodniopomorskich, uczestnictwo w programie Kart to unikalna okazja na promocję, a tym samym szansa na zwiększenie bazy klientów swoich usług i produktów.

W ramach porozumień zawieranych pomiędzy partnerami, Województwo zobowiązuje się, m.in., do:

  1. umieszczenia danych podmiotu w opublikowanym na stronie internetowej Województwa katalogu Partnerów deklarujących wprowadzenie ulg i uprawnień dla posiadaczy Zachodniopomorskiej Karty Rodziny oraz Zachodniopomorskiej Karty Seniora;
  2. informowanie w mediach, na stronie internetowej Województwa oraz we własnych publikacjach Województwa o fakcie uczestnictwa Podmiotu w realizacji zadań objętych niniejszym Porozumieniem;
  3. promocji zadań objętych programem „Region dla Rodziny”.

Porozumienie – Wzór porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a podmiotami.

Kontakt dla przedsiębiorców, instytucji, organizacji oraz udzielanie informacji:
Magdalena Jasionowska, tel: 91 42 53 609
e-mail: rodzina@wzp.pl

Podstawa prawna

Zarządzenie Nr 321/2015 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie określenia sposobu realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i zachodniopomorska Karta Seniora, wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPSIII/17/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., zawartego pomiędzy Gminą – Miastem Stargard Szczeciński a Województwem Zachodniopomorskim

Pobierz zarządzenie

Zarządzenie Nr 375/2015 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 30 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu realizacji zadań pn. Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora, wynikających z Porozumienia Partnerskiego nr ROPSIII/17/15 z dnia 24 sierpnia 2015 r., zawartego pomiędzy Gminą – Miastem Stargard Szczeciński a Województwem Zachodniopomorskim

Pobierz zarządzenie

W przypadku pytań zadzwoń do nas pod nr tel.: 91 578 65 81 lub napisz na adres e-mail: urzad@um.stargard.pl.

W przypadku pytań informacji udzielają pracownicy:

  • Urzędu Miejskiego w Stargardzie: tel.: 91 578 42 70 wew. 11 i 12 (Biuro Obsługi Klienta) oraz 91 578 65 81 (Wydział Polityki Społecznej),
  • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: tel. 91 425 36 09 lub e-mail: rodzina@wzp.pl