Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Zakres sprawy

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Dla kogo

Osoby fizyczne – właściciele nieruchomości.

Wymagane dokumenty

  1. wypełniony wniosek (w załączniku),
  2. w przypadku działania przez przedstawiciela – upoważnienie dla osoby załatwiającej sprawę.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Brak opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Termin

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie do 35 dni  ( 21 dni na dokonanie oględzin, 14 dni od dokonania oględzin – na wniesienie sprzeciwu).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

art. 83 f ust.1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Inne informacje uzupełniające

brak

Kontakt

Główny specjalista ds. ochrony zieleni, Renata Chmiel

tel. 91 577 67 01.

Załączniki

Wniosek – zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa