Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym tymczasowego obiektu handlowego lub budowlanego

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub handlowego.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub handlowego.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z podaniem wymiarów obiektu handlowego/budowlanego.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej publicznej za każdy dzień zajęcia:

  • obiekt handlowy lub usługowy – 0,20 zł
  • obiekt budowlany – 0,10 zł

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej wewnętrznej za każdy dzień zajęcia:

  • obiekt handlowy lub usługowy – 0,20 zł
  • obiekt budowlany – 0,10 zł

Termin

Wniosek należy złożyć 10 dni roboczych przed planowanym umieszczeniem obiektu. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zmianami).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Osoba do kontaktu

Joanna Pytlik
tel. 91 578 65 93
e-mail: j.pytlik@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub handlowego

Wniosek o przeniesienie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń obcych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami