Przepisanie umowy najmu

Zakres sprawy

Przepisanie umowy najmu

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o rozwiązanie umowy najmu lokalu.
 2. Podanie o nawiązanie umowy najmu lokalu.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (w przypadku małżeństwa – obojga małżonków).
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 96

Opłata

brak

Termin

30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4293 ze zmianami)

Inne informacje uzupełniające

Zgoda na nawiązanie najmu lokalu z osobą, która zamieszkuje w lokalu, którego najemca nie zamierza opuścić, ale z powodu podeszłego wieku, stanu zdrowia lub innej szczególnej okoliczności, zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody na rozwiązanie z nim umowy najmu i przyznanie tytułu prawnego do tego lokalu osobie przez niego wskazanej, wspólnie z nim zamieszkałej uwarunkowana jest spełnieniem przez tą osobę określonych warunków, tj. osoba wskazana przez najemcę powinna:

 1. należeć do kręgu osób wymienionych w art. 691 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny albo do osób bliskich najemcy w rozumieniu art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, albo być zięciem, synową, teściem, teściową najemcy albo być umieszczona w rodzinie zastępczej najemcy, albo być dzieckiem zmarłego współmałżonka, konkubenta lub konkubiny najemcy;
 2. przez co najmniej 5 lat zamieszkiwać z najemcą, prowadzić z nim wspólne gospodarstwo domowe i ponosić ciężar utrzymania lokalu;
 3. nie posiadać tytułu prawnego do żadnego lokalu mieszkalnego w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej;
 4. dochód w przeliczeniu na osobę wszystkich osób zamieszkałych w lokalu spełnia kryterium określone w § 12 ust. 1 uchwały Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r.;
 5. lokal nie może być zadłużony z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych. Decyzję w przedmiotowej sprawie wydaje wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Osoba do kontaktu

Pani Ewelina Bartyzel

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załączniki

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3