Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Zakres sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego” lub „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka).
  2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport,
  3. W przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
    -pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania,
    -dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego , Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata

  1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
  2. Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa   17,00 zł.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Miasto Stargard dla opłaty skarbowej Bank PEKAO S.A. I/O Stargard
​08 1240 3901 1111 0000 4216 5217. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty. Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Termin

Od ręki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn zm.);

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej;

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2020.930 z 26.05.2020 r.)

Uwagi

Wymeldowania dokonuje się niezwłocznie po złożeniu formularza meldunkowego.

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności nie przewiduje wydania zaświadczenia o wymeldowaniu. Zaświadczenie o wymeldowaniu wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł.

Załączniki

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Pełnomocnictwo do wymeldowania