Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Zakres sprawy

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport
  • wniosek o przyjęcie oświadczenia (wypełniany na miejscu)
    Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce  w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 11 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 682).

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).