Zmiana okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej

Zakres sprawy

Zmiana okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej

Dla kogo

Osoby prawne.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek.
  • Dokumenty określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

14 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1495)

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska – tel. 91 577 05 35

Załączniki

Wniosek o zmianę okresu wnoszenia opłaty przekształceniowej