Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na 2024 rok

Do 31.03.2024 r. trwa nabór na dofinansowanie usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest na 2024 r.

Do usunięcia w ramach programu mogą zostać zgłoszone tylko zadania realizowane na obiektach, których właścicielami lub posiadaczami obiektów budowlanych są:

  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • związki międzygminne,
  • osoby fizyczne,
  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • fundacje, kościoły i związki wyznaniowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  • Rodzinne Ogrody Działkowe,

z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.

Po otrzymaniu dofinansowania Gmina Miasto Stargard będzie mogła sfinansować podmiotom, które złożyły deklaracje:

  • demontaż pokrycia lub wyrobów zawierających azbest,
  • transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
  • unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

W przypadku już zmagazynowanych odpadów zawierających azbest Miasto Stargard będzie mogło sfinansować transport i unieszkodliwianie substancji zawierających azbest.

Osoby zgłaszające się do utylizacji azbestu, zobowiązane są we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczyć budynek i dokonać montażu nowego pokrycia dachowego.

Realizacja usuwania azbestu rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2023 roku.

Zgłoszenie deklaracji nie jest jednoznaczne ze sfinansowaniem demontażu, transportu i unieszkodliwiania substancji zawierających azbest. W przypadku zbyt dużej ilości chętnych decydować będzie kolejność złożonych kompletnych deklaracji.

Jeżeli zamierzenie inwestycyjne wymaga uzyskania pozwolenia na budowę/rozbiórkę lub zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych/rozbiórki – stosowne formalności zobowiązana jest zapewnić osoba składająca deklarację.

„Deklaracja przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” do pobrania jest na stronie internetowej www.bipstargard.pl lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, Biuro Obsługi Klienta.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 91 578 38 44.

Deklaracja przystąpienia do programu-word

Deklaracja przystąpienia do programu-pdf