Zmiana imienia i nazwiska

Zakres sprawy

Zmiana imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport
  • wniosek

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 37 zł. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stargardzie.

Uwagi

W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda obojga rodziców – chyba, że jeden z nich jest pozbawiony władzy rodzicielskiej lub nie żyje. W tych przypadkach do wniosku należy dołączyć prawomocny wyrok o pozbawieniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców lub akt zgonu. Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy dziecka, które ukończyło 13 lat, wymagana jest również zgoda dziecka na dokonanie zmiany. Zgodę na zmianę imienia lub nazwiska dziecka wyraża się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 10.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

Pliki do pobrania

Pobierz wniosek