Decyzje o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zakres sprawy

Decyzje o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Wymagane dokumenty

 1.  Wniosek.
 2.  2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci:
  • elektronicznej – w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo
  • papierowej.
 3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia –
  w przypadku inwestycji zaliczanych do mogących pogorszyć stan środowiska.
 4.  Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 5.  Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

(nie dotyczy wniosków właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy)

 • za wydanie decyzji – 598,00 zł – obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.
 • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Termin

maksymalnie 90 dni – dla wydania decyzji o warunkach zabudowy.

maksymalnie 65 dni – dla wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

do 21 dni w przypadku budynków o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tj. wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zwieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( t.j. Dz. U. 2021r. poz. 741 ze zm. ).

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2373  ze zm.).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021r., poz. 735, ze zmianami).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923).

Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 1. przelewem, przekazem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
 2. bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),
 3. u inkasenta – Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, – PPHU „DRUK” Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy