Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zakres sprawy

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Dla kogo

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.​

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

  • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u  pracodawcy,
  • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
  • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • Kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.
  • Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

art. 122 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082).

Dział II ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735)

Inne informacje uzupełniające

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zależności od formy, rodzaju zawodu oraz długości kształcenia wynosi od 254 zł do 10 000 zł.

Osoba do kontaktu

Hanna Jasińska
tel. 91 814 39 15

Załączniki

Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia

Oświadczenie w sprawie pomocy de minimis

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis