Dotacje dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Zakres sprawy

Niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe wpisane do ewidencji placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard otrzymują dotację.

Dla kogo

Wniosek składają osoby fizyczne i prawne prowadzące niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe. Wniosek o dotację na rok następny należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

Informację będącą podstawą przekazania miesięcznej kwoty dotacji składa się do 5 dnia każdego miesiąca

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Przyznana dotacja wypłacana jest do końca każdego miesiąca z wyjątkiem stycznia – do dnia 20 stycznia oraz grudnia – do dnia 15 grudnia.

Tryb odwoławczy

brak

Podstawa prawna

art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 poz. 2029 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Iwona Solska
tel. 91 814 39 15

Załączniki

Uchwała Rady Miejskiej

Wniosek o udzielenie dotacji

Rozliczenie dotacji

Informacja o aktualnej liczbie uczniów