Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zakres sprawy

Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Dla kogo

Osoba fizyczna, Osoba prawna

Wymagane dokumenty

Do wniosku o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć:

 1. zgodę podmiotu, który uzyskał przenoszoną decyzję, na jej przeniesienie na rzecz innego podmiotu,
 2. oświadczenie podmiotu na rzecz którego przenoszona jest decyzja, o przyjęciu przez niego warunków określonych w przenoszonej decyzji,
 3. kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będącej przedmiotem przeniesienia
 4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 5. opcjonalnie – pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej lub prawnej działającej w imieniu wnioskodawcy, wraz z wymaganą opłatą skarbową (jeśli jest wymagana).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

Opłata skarbowa 105 zł,
Pełnomocnictwo 17 zł

Termin

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminach wskazanych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego
(do 1 miesiąca).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego
 2. art. 72a w związku z art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 3. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Inne informacje uzupełniające

 1. Zgodnie z art. 75 ust. 6 Ustawy UUOŚ w przypadku przedsięwzięcia realizowanego w całości lub części na terenie zamkniętym dla całego przedsięwzięcia decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Prezydent Miasta Stargard jest organem właściwym w sprawach dotyczących wydania decyzji przenoszącej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
  na inny podmiot w przypadkach, w których wydawał on przenoszoną decyzję. Przeniesieniu podlegają tylko decyzje ostateczne lub prawomocne.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.6 i art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Anna Rudnicka, telefon: 91-578-56-74, e-mail a.rudnicka@um.stargard.pl.
 3. Dane będą przetwarzane w celu:
  – zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
  – realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  – wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  – wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Dane osobowe udostępnione przez Panią/Pana mogą być przekazywane:
  a) Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) Podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe Administratora Danych
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z regulacji prawnych, w tym Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu akt.
 6. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo* do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
 7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Podanie danych jest *:
  – obowiązkowe i wynika z przepisów prawa,
  – dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu.

* Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To, z jakiego prawa może Pani/Pan skorzystać zależy od np. podstawy prawnej, na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania.

Kontakt

Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego:

tel. 91-578-40-15

Załączniki

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta usług