Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty

Zakres sprawy

Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpłaty.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia (płatne z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

Termin

Zgodnie z art. 306a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., poz. 1546 t.j.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 25 października 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375).

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek – Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty

Wzór wniosku – Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty