Zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z podaniem wymiarów reklamy.
  3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi wykonania robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych.
  4. Kopia decyzji zezwalającej na lokalizację reklamy w pasie drogowym (nie dotyczy tzw. potykaczy reklamowych).
  5. Kopia opinii Wydziału Planowania i Rozwoju w zakresie szaty graficznej oraz zgodności lokalizacji reklamy z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego.
  6. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Za zajęcie 1 m2 powierzchni reklamy w drodze publicznej za każdy dzień zajęcia – 1,50 zł.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni reklamy w drodze wewnętrznej za każdy dzień zajęcia – 1,50 zł + VAT.

Termin

Wniosek należy złożyć 10 dni roboczych przed planowanym umieszczeniem reklamy. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Bochniak
tel. 91 578 49 99
e-mail: k.bochniak@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy