Stargardzka Karta Mieszkańca

Informacje ogólne

Link do strony stargardzkiej karty mieszkańca: https://skm.stargard.eu

Stargardzka Karta Mieszkańca stanowi potwierdzenie uprawnień do korzystania z ulg, zniżek i innych przywilejów, przyznawanych przez Miasto Stargard oraz podmioty uczestniczące w Programie.  Możliwe jest wydanie karty w trzech wariantach: Stargardzka Karta Mieszkańca, Stargardzka Karta Mieszkańca „Senior”, Stargardzka Karta Mieszkańca „Duża Rodzina”. Nośnikiem jest aplikacja mobilna oraz plastikowa karta zbliżeniowa, posiadające  indywidualny numer, imię i nazwisko oraz PESEL.

Stargardzka Karta Mieszkańca
Stargardzka Karta Mieszkańca

Kto może otrzymać SKM?

Do otrzymania Karty uprawnione są osoby pełnoletnie, które mieszkają oraz rozliczają podatek dochodowy w Stargardzie (w celu wydania pierwszej karty należy przedstawić PIT za ubiegły rok). Na wniosek osoby dorosłej Karta może zostać wydana dzieciom (w tym będącym pod opieką prawną), do ukończenia przez nie 18. roku życia lub do zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24. roku życia.

Kto może otrzymać SKM „Duża Rodzina”?

Do otrzymania Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Duża Rodzina” uprawnieni są członkowie rodzin składających się z rodziców/jednego rodzica mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 24. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej. Do rodzin określonych powyżej zalicza się także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aby otrzymać SKM „Duża Rodzina” należy przedstawić PIT za ubiegły rok ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie.

Kto może otrzymać SKM „Senior”?

Do otrzymania Stargardzkiej Karty Mieszkańca „Senior” uprawnione są osoby, które ukończyły 60. rok życia oraz przedstawią PIT za ubiegły rok ze wskazanym miejscem zamieszkania w Stargardzie.

Wymagane dokumenty

dokument ze zdjęciem umożliwiający ustalenie w sposób niebudzący wątpliwości tożsamości osoby, np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka,

oraz do wyboru:

– pierwsza strona zeznania PIT za ubiegły rok z prezentatą (pieczęcią) Urzędu Skarbowego w Stargardzie lub w przypadku zeznania podatkowego złożonego przez Internet – wydrukowaną pierwszą stronę PIT z wygenerowanym numerem dokumentu oraz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru),

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania za rok ubiegły o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego potwierdzające fakt niezłożenia zeznania podatkowego ze względu na nieosiągnięcie dochodu za rok ubiegły, ze wskazaniem Miasta Stargard jako miejsca zamieszkania,

– w przypadku osób uczących się powyżej 18. roku życia i kontynuujących naukę do 24. roku życia – do wglądu dokument potwierdzający kontynuację nauki (indeks, legitymację, bądź inny dokument) oraz deklaracja podatkowa rodzica/rodziców za ubiegły rok.

O karty dla wszystkich członków rodziny (małżonka i dzieci) może wnioskować jedna osoba. Jeśli wnioskodawca ubiega się o wydanie SKM dla małżonka na podstawie wspólnego rozliczenia podatkowego lub o wydanie SKM dla pełnoletniego uczącego się dziecka powinien mieć przy sobie pełnomocnictwa (wzory dostępne poniżej).

Miejsce złożenia wniosku

Są trzy możliwości złożenia wniosku:

  1. przez Internet: https://stargardvita.pl/stargardzka-karta-mieszkanca/  (odbiór karty w Ratuszu Miejskim na Rynku Staromiejskim 1, Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego 17, Stargardzkim Centrum Kultury, Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora lub Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard z wymaganymi dokumentami),
  2. osobiście (ustny wniosek) w Ratuszu Miejskim, Urzędzie Miejskim przy ul. Czarnieckiego, Stargardzkim Centrum Kultury, Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym im. Sławomira Pajora lub Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard (należy mieć przy sobie wymagane dokumenty),
  3. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) na adres: /umstargard/SkrytkaESP.

Opłata

Brak opłat za wydanie kart. Opłata w wysokości 10 zł pobierana jest wyłącznie w przypadku wyrobienia duplikatu karty.

Termin ważności karty

Stargardzka Karta Mieszkańca jest ważna 2 lata od dnia jej wydania.

Co zrobić w przypadku utraty, uszkodzenia Karty lub zmiany danych?

W przypadku utraty, zgubienia lub zniszczenia Karty z winy jego użytkownika, wydawany jest duplikat. W tym celu należy wypełnić i złożyć Wniosek o wydanie duplikatu Karty. Koszt wydania duplikatu to 10 zł.

Informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w Programie „Stargardzka Karta Mieszkańca”, oferując zniżki oraz preferencje dla posiadaczy kart. W tym celu należy wypełnić i przesłać deklarację (w dokumentach do pobrania) oraz przesłać na adres: k.chaldas@poczta.um.stargard.pl

Podstawa prawna

Uchwała Nr XI/140/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta Stargard dotyczących wprowadzenia Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”

Zarządzenie Nr 425/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Programu „Stargardzka Karta Mieszkańca” i wzorów dokumentów związanych z Programem

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie karty

Oświadczenia do wniosku

Pełnomocnictwo

Zniżki i przywileje

Regulamin SKM

Deklaracja dla partnerów SKM