Dodatek mieszkaniowy

Zakres sprawy

Dodatek mieszkaniowy

Dla kogo

Mieszkańcy miasta uzyskujący niskie dochody

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek potwierdzony przez zarządcę domu.
 2. Informacja zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny wskazująca dane rachunku bankowego wynajmującego tj. nazwa i adres oraz nr rachunku bankowego w celu przekazywania przyznanego dodatku mieszkaniowego.
 3. Deklaracja o wysokości dochodów.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
 5. Zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia lub inny dokument potwierdzający dochody np. decyzja ZUS
 6. Informacja o budynku i lokalu (dotyczy innych zasobów niż komunalne)
 7. Oświadczenie osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub oświadczenie i zaświadczenie z urzędu
  skarbowego.
 8. Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku dokument potwierdzający powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę, oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.

Miejsce złożenia dokumentów

Dział Dodatków Mieszkaniowych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Warszawska 9A
73-110 Stargard
tel. 91 578 03 05

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00 (przerwa od 11:30- 12:00)

Opłata

brak

Termin

Decyzję wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku Dodatek przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek bezpośrednio do rąk. W lokalach, w których zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny potwierdzi na wniosku brak: CO, CW lub gazu osoba uprawniona otrzymuje ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji instytucji przyznającej dodatki mieszkaniowe należy złożyć (za pośrednictwem organu, który wydał decyzję – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie) w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli organ, który wydał decyzję uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może w ciągu 7 dni od otrzymania odwołania wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. W przeciwnym wypadku przekazuje sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeśli osoba ubiegająca się o dodatek uzna, iż nastąpiło naruszenie prawa, bądź jej interesu prawnego, może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Szczecinie.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XXVII/294/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2350)

Osoba do kontaktu

Pani Halina Gordziejczyk

Załączniki

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Objaśnienia do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów

Załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Informacja zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal

Oświadczenie pod odpowiedzialnością oraz art. 10 i 72 kpa

Zaświadczenie o dochodach