Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników i/lub w przedmiotach zgłoszonych do opodatkowania

Zakres sprawy

Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników i/lub przedmiotach zgłoszonych do opodatkowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej i zgłoszonych do opodatkowania przedmiotach.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia (płatne z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia).

Termin

Zgodnie z art. 306a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DZ.U. z 2021r., poz. 1540 t.j.) oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r., poz. 1546 t.j.).

Osoba do kontaktu

Joanna Janiszewska

Inspektor ds. księgowości podatku od nieruchomości osób prawnych, rolnego, osób prawnych podatku od środków transportowych osób prawnych i innych opłat oraz wydawania zaświadczeń potwierdzających dane z rejestru podatków i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych

tel. 91 578 52 28

Załączniki

Wniosek – Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej i/lub przedmiotach zgłoszonych do opodatkowania

Wzór wniosku – Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej i/lub przedmiotach zgłoszonych do opodatkowania.