Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Zakres sprawy

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna, zarówno ta, na rzecz której decyzja o warunkach zabudowy ma zostać przeniesiona, jak i osoba, na rzecz której decyzja została wydana. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.
  3. Oświadczenie wnioskodawcy o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
  4. Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
  5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

  • za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy – 56 zł. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia,
  • za pełnomocnictwo – 17 zł.

Termin

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem tut. Urzędu, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2023r. poz.977 ze zm. ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  1. przelewem, przekazem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
  2. bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),
  3. u inkasenta – Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, – PPHU „DRUK” Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Wzór wypełnienia wniosku