Rejestracja urodzenia dziecka

Zakres sprawy

Rejestracja urodzenia dziecka

Wymagane dokumenty

• dowód osobisty lub paszport.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać jeden z małżonków w terminie 21 dni (dziecko martwo urodzone w terminie 3 dni) od dnia porodu w miejscowości gdzie urodziło się dziecko. Kolejne odpisy można pobrać w wybranym USC w całej Polsce.

W przypadkach urodzenia dziecka, którego rodzice nie pozostają w związku małżeńskim podczas rejestracji muszą zjawić się oboje.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Wniosek można także przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. (dotyczy to tylko dzieci, których rodzice pozostają w związku małżeńskim).

Opłata

Nie pobiera się.
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 odpis skrócony aktu urodzenia oraz powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz meldunku.

Termin

Sporządzenie aktu urodzenia dziecka następuje niezwłocznie.

Podstawa prawna

Art. 52 i następne ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. Poz. 1044).