Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Zakres sprawy

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

  1. od wypisu – do 5 stron – 30 zł, powyżej 5 stron – 50 zł,
  2. od wyrysu – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20 zł,  nie więcej niż – 200 zł.

Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

Termin

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. 2023r. poz. 977 ze zm. ).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 977).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  1. przelewem, przekazem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
  2. bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),
  3. u inkasenta – Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, – PPHU „DRUK” Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wzór wypełnienia wniosku