Wydanie dowodu osobistego

Zakres sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

 1. Kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm. (kliknij, aby zobaczyć przykład prawidłowej fotografii)
 2. Dotychczasowy dowód osobisty.
 3. W przypadku utraty dowodu wymagany jest ważny paszport (o ile został wydany).
 4. Osoby, ubiegające się o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy są obowiązane przy składaniu wniosku okazać paszport (o ile został wydany) lub inny dokument z aktualną fotografią zawierający ich dane osobowe (legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy).

Miejsce złożenia dokumentów

Osobiście:

Biuro Dowodów Osobistych, Rynek Staromiejski 1, pokój nr 2.

Przez Internet :

Wniosek można złożyć przez internet zarówno w imieniu dziecka jaki i dla siebie ale z poniższym zastrzeżeniem.

Wniosek złożony przez internet dla osoby powyżej 12 roku życia, należy uzupełnić o odciski palców. Dla osób powyżej 13 roku życia wniosek należy uzupełnić o odciski palców i wzór podpisu. Dane te zostaną pobrane w urzędzie i umieszczone w dowodzie osobistym. Na wizytę w urzędzie jest 30 dni od złożenia wniosku przez internet. Po tym terminie wniosek nie zostanie zrealizowany (pozostanie bez rozpoznania).

 1. Dla dziecka wniosek składa jeden z rodziców (opiekun prawny) za pomocą własnego profilu zaufanego ePUAP lub e-dowodu.
 2. Wniosek podpisuje się elektronicznie. Można to zrobić na 3 sposoby:
 • podpisem zaufanym
 • e-dowodem
 • certyfikatem zaufanym

Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492 x 633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

ODBIÓR DOWODU:

Gotowy dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek wraz z dotychczasowym dowodem (o ile był wydany i nie został utracony).

 • Osoba pełnoletnia osobiście odbiera dowód w urzędzie.
 • Dowód osobisty dla dziecka, które nie ukończyło 12 roku życia odbiera jeden z rodziców (opiekun prawny) bez obecności osoby, której dowód dotyczy, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku.
 • Dowód osobisty dla osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych (osoby ubezwłasnowolnione) odbiera wnioskodawca (opiekun prawny) przy obecności osoby, której dowód dotyczy.
 • Dowód osobisty dla dziecka powyżej 12 roku życia odbiera jeden z rodziców (opiekun prawny) wraz z dzieckiem.
 • Dowód osobisty dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, odbiera wnioskodawca wraz z osobą częściowo ubezwłasnowolnioną.

Opłata

Nie pobiera się.

Termin

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

W przypadku wydania decyzji administracyjnej stwierdzającej nieważność dowodu osobistego, decyzja wydana w pierwszej instancji jest ostateczna.

Podstawa prawna

Ustawa o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2010.167.1131 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu. (Dz.U.2023 poz. 2798).

Uwagi

Składanie wniosku.

W urzędzie:

 1. Osoba pełnoletnia ubiegająca się o wydanie dowodu składa wniosek osobiście.
 2. Dla dziecka do 5 roku życia, wniosek składa osobiście jeden z rodziców (opiekun prawny) bez obecności dziecka.
 3. Dla dziecka powyżej 5 roku życia, wniosek składa osobiście jeden z rodziców (opiekun prawny) wraz z dzieckiem.

Osoby ubiegające się o wydanie pierwszego dowodu osobistego z powodu uzyskania pełnoletności, mogą złożyć samodzielnie wniosek nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18-tych urodzin.

Załączniki