Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Zakres sprawy

Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

 1. wniosek;
 2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 3. decyzję właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży;
 4. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku wielorodzinnym mieszkalnym.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Opłatę wnosi się przed wydaniem zezwoleń na rachunek gminy, dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, w wysokości (w skali roku) :

 1. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2100 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Termin

 • Niezwłocznie, nie później niż do 30 dni.
 • W przypadku spraw skomplikowanych do 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz . U. z 2018 r. poz. 2137),

Uchwała Nr XLIII/463/2018 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniona uchwałą Nr XLIV/474/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Stargard.

Inne informacje uzupełniające

Opłaty za korzystanie z zezwolenia w latach kolejnych są wnoszone na podstawie pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 • 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu – wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim -„Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych”.
Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.

Wartość sprzedaży – kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Osoba do kontaktu

Inspektor: Alicja Sosnowska

tel: 91 578 48 09

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Stargard

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych