Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Zakres sprawy

Wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport,
  • wniosek o dokonanie transkrypcji,
  • oryginał zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z urzędowym oryginalnym tłumaczeniem na język polski (chyba, że akt wydany jest na druku wielojęzycznym to nie jest wymagane jego tłumaczenie),

Wniosek o dokonanie transkrypcji można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 50 zł.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.
Po transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wydawany jest 1 odpis zupełny.

Termin

Jeżeli sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego załatwiana jest w terminie do 30 dni. Jeżeli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego jest załatwiana po jego zakończeniu.

Uwagi

W przypadku składania wniosków przez cudzoziemców, którzy nie władają językiem polskim wymagana jest obecność tłumacza.
Jeżeli w zagranicznym dokumencie występują błędy lub nie zawiera on wszystkich danych wymaganych przez polskie prawo, prosimy o zapoznanie się
z procedurą: „Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego/uzupełnienie brakujących danych akcie stanu cywilnego”.

Podstawa prawna

Art. 104-107 ustawy 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( tekst jednolity Dz.U. 2018 r., poz.2224),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).