Podatek od nieruchomości

Zakres sprawy

I. Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

Dla kogo

Dotyczy osób fizycznych będących:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich  części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku własności nieruchomości: Akt notarialny dotyczący nabycia nieruchomości lub Umowę Kupna-Sprzedaży nieruchomości lub Postanowienie Sądu stwierdzające nabycie nieruchomości;
 2. W przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa: Umowę dzierżawy lub umowę najmu nieruchomości;
 3. Wypełniony formularz  IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych;
 4. Wypełniony formularz ZIN -1 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 5. Wypełniony formularz ZIN-3 Załącznik do Informacji – Dane pozostałych podatników;
 6. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZIN-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2019 r., poz.1170 ze zm.).
 2. Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.).
 3. Uchwała Nr XX/230/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 4371).

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZIN-3 Dane pozostałych podatników

Zakres sprawy

II. Złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości

Dla kogo

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości;
 2. Wypełniony formularz ZDN -1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 3. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZDN-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Formularze dostępne są w sekcji Dla mieszkańca > Podatki > Deklaracje i przydatne dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Do dnia 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2019 r. poz.1170 ze zm.),
 2. Uchwała Nr XX/230/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 29 września 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego, poz. 4371).

Stawki podatku dostępne są w sekcji: Dla mieszkańca > Podatki i opłaty lokalne > Podatki > Podatek od nieruchomości

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r. 

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

Zakres sprawy

III. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – pomoc de minimis

Dla kogo

Przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

 1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia wniosku o zwolnienie od podatku od nieruchomości w terminie 30 dni od powstania okoliczności uprawniających do skorzystania ze zwolnienia.
 2. Wniosek winien zawierać:
 • informację dotyczącą przedsiębiorcy i wysokości otrzymanej pomocy de minimis wraz z przedłożeniem wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, na druku stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały;
 • odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej;
 • oświadczenie o charakterze i zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i lokalizacji wykonywanej działalności.

Ponadto do wniosku należy dołączyć informacje i dokumenty wskazane na  stronie

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr XXXIX/460/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 maja 2014r.w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości na terenie miasta Stargard Szczeciński w ramach pomocy de minimis (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.2338, z 2015 r. poz.3320 oraz z 2017 r. poz.2960)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Aneta Grabowska
Kierownik Referatu ds. podatków i opłat
91 578 03 71

Załączniki

brak

Zakres sprawy

IV. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców – pomoc regionalna

Dla kogo

Przedsiębiorcy.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru korzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej przedsiębiorca zobowiązany jest złożyć przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z wymaganymi załącznikami w zależności od rodzaju zwolnienia.

Wymagane informacje, załączniki i dokumenty dostępne są na stronie: Deklaracje i przydatne dokumenty

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

UCHWAŁA Nr XLII/490/2014 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 30 września 2014 r.w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie miasta Stargard Szczeciński (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz.3710, z 2017 r. poz.2961 oraz z 2021 r. poz.300)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Aneta Grabowska
Kierownik Referatu ds. podatków i opłat
91 578 03 71

Załączniki

Formularze obowiązujące od 01.07.2019 r.