Wydanie kserokopii dokumentów

Zakres sprawy

Wydawanie kopii dokumentów z akt spraw prowadzonych w Wydziale Planowania i Rozwoju.

Dla kogo

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

  • od każdej pełnej lub zaczętej stronicy – 5 zł,
  • obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku,
  • nie podlegają opłacie skarbowej sprawy budownictwa mieszkaniowego oraz nauki, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej i ochrony zdrowia.

Termin

do 1 miesiąca.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r.,poz. 572).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz.2111)

Inne informacje uzupełniające

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

  1. przelewem, przekazem – na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie,
  2. bezpośrednio w kasach Urzędu Miejskiego (ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17 lub Rynek Staromiejski 1),
  3. u inkasenta – Agencja PKO BP SA, Stargard, ul. Skarbowa 1, – PPHU „DRUK” Jacek Łojko, Stargard, ul. Towarowa 15.

Osoba do kontaktu

Biuro Obsługi Klienta

tel. 91 578 48 81

Załączniki

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów