Zezwolenie na lokalizację zjazdu drogowego na czas nieokreślony

Zakres sprawy

Lokalizacja zjazdu drogowego na czas nieokreślony.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu drogowego publicznego/indywidualnego na czas nieokreślony.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny (w skali 1:500) – dwa egzemplarze.
  3. Projekt zjazdu określający jego parametry techniczne – dwa egzemplarze.
  4. Upoważnienie + opłata skarbowa 17,00 zł.
  5. Opłata skarbowa – 82 zł (w przypadku zjazdu publicznego).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Ewentualna opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu przedłożonego pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego.

Termin

Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami), § 55 ust. 1 oraz § 77 – § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 124).

Inne informacje uzupełniające

Zezwolenie w zakresie lokalizacji zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Osoba do kontaktu

Joanna Pytlik
tel. 91 578 65 93
e-mail: j.pytlik@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu drogowego na czas nieokreślony