Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZezwolenie na lokalizację zjazdu drogowego na czas nieokreślony

Zezwolenie na lokalizację zjazdu drogowego na czas nieokreślony

Zakres sprawy

Lokalizacja zjazdu drogowego na czas nieokreślony.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony wniosek o lokalizację zjazdu drogowego publicznego/indywidualnego na czas nieokreślony.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny (w skali 1:500) – dwa egzemplarze.
  3. Projekt zjazdu określający jego parametry techniczne – dwa egzemplarze.
  4. Upoważnienie + opłata skarbowa 17,00 zł.
  5. Opłata skarbowa – 82 zł (w przypadku zjazdu publicznego).

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Ewentualna opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł z tytułu przedłożonego pełnomocnictwa oraz opłata skarbowa w wysokości 82,00 zł za wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego.

Termin

Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami), § 55 ust. 1 oraz § 77 – § 79 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2017 r. poz. 124).

Inne informacje uzupełniające

Zezwolenie w zakresie lokalizacji zjazdu wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Osoba do kontaktu

Honorata Siry-Jabłońska
tel. 91 578 10 96
e-mail: h.siry@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu drogowego na czas nieokreślony