Ulgi podatkowe – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

Zakres sprawy

I. Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku na raty.

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z uzasadnieniem.
 2.  Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 1, art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

Wzór wniosku

Formularz

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zakres sprawy

II. Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z uzasadnieniem.
 2. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 2 , art.67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

Dokumenty należy złożyć z chwilą powstania zaległości podatkowych – zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie podatek, niezapłacona zaliczka lub rata podatku.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

Wzór wniosku

Formularz

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zakres sprawy

III. Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej

Dla kogo

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z uzasadnieniem.
 2. Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 67a, § 1 pkt 3 i , § 2, art. 67b § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

Dokumenty należy złożyć z chwilą powstania zaległości podatkowych – zaległością podatkową jest niezapłacony w terminie podatek, niezapłacona zaliczka lub rata podatku.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

brak

Wzór wniosku

Formularz

Oświadczenie Wnioskodawcy o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis

Zakres sprawy

IV. Ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

Dla kogo

Podatnicy podatku rolnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z uzasadnieniem.
 2. Zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją.
 3. Rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość tych wydatków.
 4. Dokument stwierdzający zakończenie inwestycji.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

Art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz.U. z 2020 r. poz. 333).

Inne informacje uzupełniające

 1. Ulga inwestycyjna jest przyznawana podatnikom podatku rolnego z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska; zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę; urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).\
 2. Ulga inwestycyjna przyznawana jest na podstawie wniosku podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.
 3. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

Wzór wniosku

Zakres sprawy

V. Ulga z tytułu odłogowania gruntów w podatku rolnym.

Dla kogo

Osoby fizyczne będące właścicielami gospodarstwa rolnego.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek z uzasadnieniem.
 2. Wyciąg z ewidencji gruntów dotyczącej przedmiotowej działki, inne dokumenty określające miejsce położenia działki.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

Nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. Art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. (Dz.U. z 2020 poz.333)
 2. Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/266/2004 z 26 października 2004 r. w sprawie trybu i szczególnych warunków zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.

Inne informacje uzupełniające

 1. Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym, że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata w stosunku do tych samych gruntów.
 2. Zwolnienie od podatku rolnego przyznaje się na wniosek złożony przez użytkownika do dnia 30 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym ma być udzielone zwolnienie.
 3. Warunkiem zwolnienia od podatku rolnego jest faktyczne zaprzestanie produkcji i utrzymanie gruntu w czarnym ugorze (nie prowadzenie uprawy, wypasów, koszenia).
 4. Z chwilą wznowienia produkcji rolnej użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie Wójta Gminy.

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

Wzór wniosku