Użyczenie terenu

Zakres sprawy

Użyczenie terenu

Dla kogo

Osoba fizyczna

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej do 2 miesięcy.

Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020. 1740 t.j.)
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.)
  • Uchwała Nr XVII/173/08 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2008 r.  w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów.

Kontakt

Główny specjalista Magdalena Gregorek – tel. 91 578 42 84

Inspektor Anna Ciemielewska – tel. 91 578 34 91

Załączniki

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy – Miasta Stargard

Wzór wypełnienia wniosku