Uznanie za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za żołnierza samotnego

Zakres sprawy

Uznanie za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo żołnierza samotnego.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Karta powołania lub zaświadczenie z jednostki wojskowej lub Wojskowej Komendy Uzupełnień o odbywaniu służby wojskowej.
  3. Odpis aktu małżeństwa.
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.
  5. Zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach przez członków rodziny.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 2305 z późn. zm.)

Osoba do kontaktu

Krzysztof Stachowiak – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 91 577 08 17.

Załączniki

Wniosek o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu