Wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stargard

Zakres sprawy

Wpis do ewidencji niepublicznych szkół/placówek oświatowych zakładanych przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu, nazwy, osoby prowadzącej)

Dla kogo

Zgłoszenie o wpis składają osoby fizyczne i prawne

Wymagane dokumenty

 1. Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej szkoły/placówki oświatowej.
 2. Załączniki:
 • kserokopia dowodu osobistego (strona z danymi osobowymi wnioskodawcy i strona z  adresem zameldowania, oryginał dowodu – do wglądu), gdy organem prowadzącym szkołę / placówkę będzie osoba fizyczna,
 • kserokopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym szkołę/placówkę będzie osoba prawna,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użytkowania, itp.,
 • pozytywna opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywna opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i  higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej,
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe – w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
 • statut szkoły lub placówki, który zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy j.w. powinien określać:
  • nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,
  • osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,
  • organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,
  • organizację szkoły lub placówki,
  • prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w  których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,
  • sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,
  • zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki,

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji zostaje wydane w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego zgłoszenia.

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji lub decyzji o wykreśleniu wpisu stronie przysługuje odwołanie do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie w terminie 14 od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Iwona Solska
tel. 91 814 39 15

Załączniki

Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych