Świadczenie usług tłumaczenia języka migowego dla osób uprawnionych

Zakres sprawy

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Stargardzie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego. Zamiar skorzystania z usługi tłumacza wraz ze wskazaniem metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) należy zgłosić co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie.

Tłumacze języka migowego zobowiązani są do zachowania poufności treści tłumaczeń wykonywanych w ramach świadczenia usługi zgodnie z zasadami etyki zawodowej tłumacza języka migowego

Dla kogo

Ze świadczenia skorzystać mogą osoby uprawnione, czyli osoby doświadczone trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się.

Wymagane dokumenty

Wniosek ze wskazaniem terminu i wybranej metody komunikowania się.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Wniosek można złożyć także za pośrednictwem:

Opłata

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573).

Termin

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Wykonanie świadczenia nastąpi w terminie  wyznaczonym bądź  uzgodnionym z wnioskodawcą.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

Inne informacje uzupełniające

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia osoba uprawniona zostanie poinformowana. Pracownik Urzędu zawiadomi osobę uprawnioną podając uzasadnienie oraz wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Kontakt

Biuro Prezydenta Miasta, tel. 91 577-50-67

Załączniki

Wniosek – język migowy

Wniosek – język migowy