Procedura weryfikacji oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży oraz opłat za korzystanie z zezwoleń

1. Podstawy prawne

Procedura realizowana w oparciu o art. 50§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277).

2. Zakres podmiotowy

 1. przedsiębiorcy zobowiązani do składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 2. przedsiębiorcy zobowiązani do wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3. Zakres przedmiotowy

 1. weryfikacja terminowości składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych, tj. ocena dochowania przez przedsiębiorcę terminu materialnego określonego w ustawie,
 2. weryfikacja prawidłowości złożonych oświadczeń, tj. ocena zgodności z prawdą danych zawartych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
 3. weryfikacja terminowości wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, tj. ocena dochowania przez przedsiębiorcę terminu materialnego określonego w ustawie,
 4. weryfikacja prawidłowości wniesienia opłaty za korzystanie z zezwolenia, tj. ocena czy opłata za korzystanie z zezwolenia dokonana została w wysokości określonej w przepisach ustawy.

4. Schemat procedury

Zestawienie aktywnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 • bieżący monitoring – przygotowanie listy aktualnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, za korzystanie z których winno być złożone oświadczenie o wartości sprzedaży za rok ubiegły oraz wniesienie stosownej opłaty;
 • weryfikacja szczegółowa – sporządzenie listy zezwoleń, które poddane zostaną szczegółowej analizie na podstawie materiałów źródłowych.

Weryfikacja oświadczeń o wartości sprzedaży wg listy zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym

 • bieżący monitoring –  sprawdzenie wykazu złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni;
 • bieżący monitoring – wprowadzenie danych z oświadczeń do programu komputerowego wyspecjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych

Weryfikacja pierwszej, drugiej i trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń ważnych w danym roku kalendarzowym

 • bieżący monitoring – sprawdzanie wniesionych opłat, zaksięgowanych przez Wydział Finansowy.

Weryfikacja szczegółowa – ocena prawdziwości oświadczeń i prawidłowości wysokości wniesionej opłaty może zostać przeprowadzona m.in. w oparciu o następujące dokumenty:

 • oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące sposobu wyliczenia wykazanych w oświadczeniu wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, uzyskanych w danej placówce handlowej lub gastronomicznej, w roku za który zostało złożone oświadczenie;
 • złożone przez przedsiębiorcę rachunkowe wyliczenia deklarowanych wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych lub zestawienia rzeczywistych wartości sprzedaży, wygenerowane z licencjonowanych programów informatycznych rejestrujących obrót towarami;
 • raporty sprzedaży, według grup towarowych rejestrujących rzeczywiste wartości sprzedaży, wygenerowane z kasy fiskalnej;
 • zestawienia dokonanych zakupów poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
  z wyszczególnieniem numeru faktur VAT i wartości zakupu alkoholi w cenach sprzedaży brutto;
 • zestawienia remanentowe (remanent początkowy i końcowy) sporządzone na postawie spisu z natury towarów na dzień 31 grudnia roku poprzedniego i dzień 31 grudnia roku podlegającego weryfikacji;
 • oświadczenie dotyczące wysokości uśrednionych marż procentowych, stosowanych dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych;
 • dokumenty źródłowe.

Zakończenie postępowania sprawdzającego:

 • w przypadku stwierdzenia zgodności danych zawartych w oświadczeniu, prawidłowości wniesienia opłaty oraz terminowego wywiązania się przez przedsiębiorcę z obowiązków – zakończenie czynności;
 • w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących: wysokości opłaty lub uchybienia terminom ustawowym – wydanie decyzji administracyjnej potwierdzającej wygaśnięcie zezwoleń z mocy prawa;
 • w przypadku stwierdzenia nieprawdziwych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży –zastosowanie sankcji, w postaci wydania decyzji administracyjnej, w sprawie cofnięcia zezwoleń, skutkującej trzyletnią karencją w ubieganiu się o wydanie nowego zezwolenia.