Przydział mieszkania komunalnego

Zakres sprawy

Przydział mieszkania komunalnego

Dla kogo

Wnioski mogą składać: mieszkańcy miasta Stargard

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek potwierdzony przez dysponenta lokalu.
 2. Zaświadczenie o zarobkach netto (przychód minus koszty uzyskania dochodu, minus składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i minus podatek dochodowy) za okres ostatnich 3 miesięcy – obojga małżonków.
 3. Deklarację o wysokości dochodów.
 4. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 5. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej.
 6. W przypadku osób zatrudnionych – zaświadczenie o zatrudnieniu wypełnione przez pracodawcę.
 7. Dowody osobiste – obojga małżonków – do wglądu.
 8. Kserokopia wyroku o rozwodzie lub separacji – jeśli wnioskodawca taki posiada.
 9. Kserokopia wyroku o alimentach – jeśli wnioskodawca taki posiada.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Kserokopie aktów urodzenia dzieci.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00-16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 92

Opłata

brak

Termin

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia każdego roku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XIX/221/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4293 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

Projekty list osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony/do najmu socjalnego na kolejny rok tworzy Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań na podstawie zweryfikowanych wniosków nowo przyjętych oraz wniosków osób ujętych na prawomocnej liście, z którymi do 15 września nie została zawarta umowa najmu lokalu. Weryfikację wniosków przeprowadza się we wrześniu każdego roku.

Osoba do kontaktu

Pani Ewelina Bartyzel

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Wniosek o przydział lokalu

Pouczenie do wniosku o przydział lokalu

Deklaracja o wysokości dochodów

Oświadczenie o stanie majątkowym

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu w Stargardzie lub miejscowości pobliskiej.