Podatek leśny

Zakres sprawy

I. Złożenie informacji o lasach.

Dla kogo

Dotyczy osób fizycznych, będących:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów,
 3. użytkownikami wieczystymi lasów,
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku własności lasu – akt notarialny dotyczący nabycia;
 2. W przypadku lasów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa – umowę dzierżawy lub umowę najmu;
 3. Wypełniony formularz  IL-1 Informacja o lasach;
 4. Wypełniony formularz ZIL-1 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 5. Wypełniony formularz ZIL-3 Dane pozostałych podatników;
 6. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZIL-2 Załącznik do informacji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych
  z opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard.

Podstawa prawna

 1. Art. 1-13 ustawy z dnia 30 października 2000 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.).
 2. Art. 21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.),

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Krystian Kuleczko
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Adrianna Kawszyn
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Paulina Milczarek
Inspektor ds. podatków
91 578 42 81

Małgorzata Kopa
Inspektor ds. podatków
91 577 27 52

Załączniki

IL-1 Informacja o lasach

ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z podatkowania

ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZIL-3 Dane pozostałych podatników

Zakres sprawy

II. Złożenie deklaracji na podatek leśny.

Dla kogo

Dotyczy Osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, będących:

 1. właścicielami lasów,
 2. posiadaczami samoistnymi lasów,
 3. użytkownikami wieczystymi lasów,
 4. posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku własności lasów – akt notarialny dotyczący nabycia;
 2. W przypadku lasów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa – umowę dzierżawy lub umowę najmu;
 3. Wypełniony formularz  DL-1 Deklaracja na podatek leśny;
 4. Wypełniony formularz ZDL-1 -1 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu;
 5. W przypadku korzystania ze zwolnień – wypełniony formularz ZDL-2 Załącznik do deklaracji – Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

brak

Termin

 1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
 • Osoby prawne – do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 •   Jeżeli lasy stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej – osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
 1.  Korekta formularzy – podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

 1. Art. 21 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)
 2. Art. 1-13 ustawy z dnia 30 października 2000 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.)

Inne informacje uzupełniające

brak

Osoba do kontaktu

Izabela Pankiewicz
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 81

Mateusz Charaziński
Inspektor ds. podatków i opłat
91 578 42 83

Załączniki

DL-1
deklaracja na podatek leśny

ZDL-1
załącznik do deklaracji

– dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

ZDL-2
załącznik do deklaracji

– dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania