Udzielenie licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek (załącznik nr 1);
  2. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnionych przez niego kierowców, jak również osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz;
  3. oświadczenie o niekaralności – dotyczy członków zarządu osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (załącznik nr 2);
  4. oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu wymogów ustawowych (załącznik nr 2);
  5. kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  6. w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu – dokument potwierdzający prawo do dysponowania nim;
  7. do wglądu oryginały ww. dokumentów.

Opłata

  • licencja na okres od 2 do 15 lat – 200 zł
  • licencja na okres powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
  • licencja na okres powyżej 30 do 50 lat – 300 zł

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji (np. opłata za udzielenie licencji na 15 lat i zgłoszenie jednego pojazdu wynosi 222 zł).

Termin

Niezwłocznie, do 30 dni.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji.

Uwagi

brak.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

Osoba do kontaktu

inspektor – Alicja Sosnowska, tel. 91 578 48 09

Wniosek o udzielenie licencji

Oświadczenie