Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Zakres sprawy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Dla kogo

Osoby fizyczne

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek.
  2. Aktualny odpis z księgi wieczystej.
  3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

  • Opłata skarbowa – 10 zł (obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku).
  • Opłata z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (ustalana w drodze decyzji).

Termin

Ustalany indywidualnie dla każdej sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz.1314 t.j.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz.735 ze zm.)
  • Uchwała Nr XII/145/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020. 1990 ze zm. )

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska – tel. 91 577 05 35

Załączniki

Wniosek o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

Wzór wypełnienia wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności