Zmiana imienia (imion) dziecka

Zakres sprawy

Zmiana imienia (imion) dziecka do 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia

Wymagane dokumenty

  • dowód osobisty lub paszport  obojga rodziców
  • wniosek

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Opłata wynosi 11 zł. Opłatę wnosi się wraz z wnioskiem.
Opłatę uiszcza się na rachunek Gminy-Miasto Stargard Nr 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217 lub kartą płatniczą na miejscu w Ratuszu.

Termin

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stargardzie.

Uwagi

Zmiana imienia może polegać na zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie, dodaniu drugiego imienia, zmianie pisowni imienia lub imion lub zmianie kolejności imion dziecka. Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Zmiana imienia (imion ) dziecka po upływie 6 miesięcy od sporządzenia aktu urodzenia może nastąpić w trybie ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

Podstawa prawna

Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (dz. U. poz. 1741 i 1888).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)