Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Zakres sprawy

Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Wymagane dokumenty

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia.

Podstawa prawna

Art. 47 i art. 48 ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 sierpnia 2010 r. (Dz.U.2010.167.1131 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.2023 poz. 2798).

Uwagi

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydanego dla dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej zgłasza odpowiednio rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Utratę lub uszkodzenie dowodu można zgłaszać przez internet ale wyłącznie za pomocą profilu zaufanego (eGO), używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego albo podpisu osobistego w przypadku zgłoszenia utraty dowodu dziecka bądź osoby ubezwłasnowolnionej.

Załączniki

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego