Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego,
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem urządzeń do wbudowania i podaniem ich wymiarów.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Opłata roczna dotycząca dróg publicznych:

 • 20,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń w jezdni,
 • 20,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej w jezdni,
 • 10,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń poza jezdnią,
 • 10,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej poza jezdnią,
 • 30,00 zł/m2 w przypadku umieszczania urządzeń na drogowym obiekcie inżynierskim,
 • 20,00 zł/m2 w przypadku umieszczania urządzeń i obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej na drogowym obiekcie inżynierskim.

Opłata jednorazowa dotycząca dróg wewnętrznych:

 • 120,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń w jezdni,
 • 90,00 zł/m2 w przypadku umieszczenia urządzeń poza jezdnią,
 • 900,00 zł/m2 w przypadku umieszczania urządzeń na drogowym obiekcie inżynierskim,

Do ustalonych stawek na drogach wewnętrznych należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

Termin

Wniosek należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym umieszczeniem liniowego urządzenia obcego. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku”.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Bochniak
tel. 91 578 49 99
e-mail: k.bochniak@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek o przeniesienie zezwolenia art.40e

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowego urządzenia obcego