Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Zakres sprawy

Złożenie deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw na terenie miasta Stargard

Dla kogo

Właściciele i zarządcy budynków oraz lokali, w których zainstalowane jest źródło ciepła. Zgłoszeniu podlegają:

 1. Miejska sieć ciepłownicza , ciepło systemowe , lokalna sieć ciepłownicza
 2. Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy
 3. Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem
 4. Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
 5. Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)
 6. Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa
 7. Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy
 8. Kocioł olejowy
 9. Pompa ciepła
 10. Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny / podgrzewacz elektryczny przepływowy / instalacja klimatyzacyjna
 11. Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

Terminy

Deklaracje należy złożyć:

 1. w ciągu 14 dni od zainstalowania nowego źródła ciepła,
 2. do 30.06.2022 r., w przypadku istniejących źródeł ciepła, w którym nie wymieniano systemu grzewczego.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniona deklaracja formularz A (w załączniku) w przypadku lokali i budynków mieszkalnych
 2. Wypełniona deklaracja formularz B (w załączniku) w przypadku lokali i budynków niemieszkalnych

Miejsce złożenia dokumentów

Deklaracje można składać:

 1. w formie elektronicznej – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu
 2. w formie papierowej:
  a) osobiście (we właściwym  zgodnie z lokalizacją budynku – Urzędzie). W Stargardzie w Biurze Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,
  b) wysyłając wypełniony formularz listownie do Urzędu.

Opłata

Brak

Termin

 1. 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej – w przypadku „nowo” powstałych budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
 2. w przypadku „starych” źródeł ciepła lub spalania paliw, termin ten wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej

Tryb odwoławczy

Brak

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Inne informacje uzupełniające

Za niezłożenie ww. deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw służy kara grzywny. Orzekanie następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dodatkowe informacje
Obowiązująca od 13 listopada 2018 roku na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym Gminy-Miasto Stargard, uchwała Nr XXXV/540/18 z dnia 26 września 2018 roku Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego tzw. antysmogowa (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2018r. poz.4984) wprowadziła ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Wymiana przestarzałych i nieekologicznych źródeł ogrzewania domów będzie odbywać się stopniowo, przy czym niektórych paliw stałych nie możemy stosować już dziś. Są to paliwa najgorszej jakości.

Od 1 maja 2019 roku zakazane jest  stosowanie paliw stałych tj.:

 1. paliwa niesortowane w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 2. muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem;
 3. węgiel brunatny;
 4. paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw .

Docelowo na terenie województwa zachodniopomorskiego dopuszczone będzie eksploatowanie instalacji na paliwo stałe spełniające minimalny standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości sprawności cieplnej oraz granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012.
Terminy wymiany kotłów są następujące:

 1. do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy)
 2. do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

Dopuszczone będzie eksploatowanie ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, kozy, piece kaflowe itp.) spełniających minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w ust. 1 i 2 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
Wymiana lub dostosowanie ogrzewaczy niespełniających powyższych wymogów musi nastąpić do 1 stycznia 2028 r.
Na podstawie odrębnych przepisów zakazane jest również spalanie odpadów. Paliwa muszą być zgodne z tzw. ekoprojektem, a ich sprzedawcy mają obowiązek przekazać kupującemu świadectwo jakości produktu. Dokumenty te trzeba okazać w przypadku ewentualnej kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty.
Administratorem danych zgromadzonych w ewidencji jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Osoba do kontaktu

Inspektor ds. ochrony powietrza i dotacji

tel. 91 578 38 44

Załączniki

Zobacz ulotkę

Informator dla zarządców i właścicieli budynków

Pobierz formularz A – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale mieszkalne

Pobierz formularz B – Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – budynki i lokale niemieszkalne