Pokrycie należności z tytułu zajmowania lokalu

Zakres sprawy

Pokrywanie należności z tytułu zajmowania lokalu: zawieszenie spłaty pożyczek i kredytów.

Wymagane dokumenty

Wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Nie pobiera się

Termin

Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015 r. w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Stachowiak – Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
tel. 91 577 08 17.

Załączniki

Wniosek o pokrywanie należności mieszkaniowych

Oświadczenie o nie oddaniu w najem lokalu

Oświadczenie o zmianie sytuacji życiowej