Kaucja mieszkaniowa

Zakres sprawy

Kaucja mieszkaniowa

Wymagane dokumenty

 1. Podanie.
 2. Dokumenty potwierdzające sytuację materialno – bytową, tj. dochody oraz stałe wydatki.
 3. Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu (w przypadku wskazywania lokalu do zasiedlenia).
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11a
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00, pokój nr 8, tel. 91 819 22 96

Opłata

brak

Termin

30 dni

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019, poz. 1182 ze zmianami),
 2. Uchwała Nr XXV/296/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1290 ze zm.),
 3. Uchwała Nr XIV/153/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy – Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016 – 2021 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 521),
 4. Zarządzenie Nr 117/2013 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad i warunków pobierania kaucji mieszkaniowej.

Inne informacje uzupełniające

Zawarcie umowy najmu lokalu zaliczonego do kategorii wartości użytkowej E, I lub II uzależnia się od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Dla lokalu kategorii użytkowej E kaucja wynosi 10 wymiarów czynszu, kategorii użytkowej I – 8 wymiarów czynszu, kategorii II – 6 wymiarów czynszu. Do lokali mieszkalnych wspomaganych zaliczonych do E kategorii wartości użytkowej realizowanych w oparciu o postanowienia stosownych programów mieszkaniowych kaucja wynosi 8 wymiarów czynszu.

Kaucji nie pobiera się:

 1. jeżeli umowa dotyczy najmu lokalu zamiennego lub socjalnego,
 2. jest zawierana w związku z zamianą lokalu, a najemca uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji,
 3. w przypadkach, o których mowa w § 24 uchwały Nr XXV/296/2013 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy – Miasto Stargard Szczeciński i pomieszczeń tymczasowych oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej, pod warunkiem, że były najemca, z którym rozwiązana została umowa najmu, uzyskał zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji.

Kaucję mieszkaniową pobiera wynajmujący – Stargardzkie TBS Sp. z o. o.

Na wniosek osoby o niskich dochodach gospodarstwa domowego, wynajmujący może wyrazić zgodę na przesunięcie terminu wpłaty kaucji, zmniejszenie jej wysokości lub rozłożenie jej płatności na raty.

Osoba do kontaktu

1. Pani Małgorzata Rutkowska,
2. Pani Ewelina Bartyzel,

Biuro Przydziału i Zamiany Mieszkań
Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załączniki

Wzór nr 1

Wzór nr 2