Zezwolenie na czasowe zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Zakres sprawy

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.

Dla kogo

Wniosek dla osób fizycznych i osób prawnych.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót.
 2. Kopie decyzji/zgody zezwalającej na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym.
 3. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem kolorem czerwonym granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 4. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów/pieszych lub informacja o zabezpieczeniu robót – jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 5. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 6. Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Stargardzie ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17, 73-110 Stargard.

Opłata

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej publicznej za każdy dzień zajęcia:

 • chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 2,00 zł;
 • jezdni do 50% szerokości, zatok postojowych i autobusowych – 6,00 zł;
 • jezdni przy zajęciu powyżej 50% do 100% szerokości – 10,00 zł;
 • pozostałych elementów pasa drogowego – 0,50 zł.
 • za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego przy prowadzeniu robót związanych z budową obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę za każdy dzień zajęcia w wysokości 0,20 zł.

Za zajęcie 1 m2 powierzchni drogi gminnej wewnętrznej za każdy dzień zajęcia:

 • chodników, poboczy, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych – 2,00 zł;
 • jezdni utwardzonej, zatok postojowych i autobusowych – 4,00 zł;
 • jezdni gruntowych – 3,00 zł;

Do ustalonych stawek na drogach wewnętrznych należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

Termin

Wniosek należy złożyć co najmniej 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót. Wydanie zezwolenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stargard w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

Drogi publiczne:

art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 320).

Drogi wewnętrzne:

Zarządzenie Nr 413/2019 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych, stanowiących drogi wewnętrzne, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Stargard, zmienionego Zrządzeniem Nr 132/2021 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Osoba do kontaktu

Krzysztof Bochniak
tel. 91 578 49 99
e-mail: k.bochniak@um.stargard.pl

Załączniki

Wniosek na zajęcie pasa w celu prowadzenia robót

Oświadczenie

Oświadczenie