Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej

Zakres sprawy

Udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej przekształceniowej.

Dla kogo

Osoba fizyczna.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek.
 2. Dokumenty poświadczające wysokość uzyskanego dochodu przez użytkownika wieczystego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Za dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata, uznaje się:
 • w przypadku osób aktywnych zawodowo:
  – zaświadczenie o zarobkach za poprzedni rok kalendarzowy z wyszczególnieniem wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe lub rozliczenie roczne PIT za rok poprzedzający rok ubiegania się o bonifikatę,
 • w przypadku emerytów i rencistów:
  – aktualna decyzja organu rentowego o przyznaniu renty/emerytury lub odcinki emerytury/renty za cały rok, zawierająca informacje o dochodach brutto lub rozliczenie roczne PIT,
 • w przypadku osób bezrobotnych:
  – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia lub zaświadczenia Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • w przypadku osób uczących się:
  – zaświadczenie z uczelni o kontynuowaniu nauki,
 • w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata roczna – dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy albo oświadczenie o braku dochodu,
 • inne dokumenty poświadczające wysokość osiągniętego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok ubiegania się o bonifikatę, a w szczególności:
  – świadczenia alimentacyjne,
  – zasiłki i dodatki rodzinne.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17.

Opłata

brak

Termin

Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej (wykorzystywanej) na cele mieszkaniowe należy złożyć w terminie, do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Wnioski o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów rozpatrywane są w terminie 1 miesiąca od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji, po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitorze Polskim”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata.

Złożenie ww. wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty rocznej w terminie do dnia do 31 marca danego roku.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Uchwała nr IV/63/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Inne informacje uzupełniające

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność udzielenia przez wnioskodawcę wyjaśnień i przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na właścicielu.

Kontakt

Inspektor Lucyna Seredyńska – tel. 91 577 05 35

Załączniki

Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności tych gruntów