Zameldowanie na pobyt czasowy

Zakres sprawy

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty

 1. Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
 2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów,
 3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego , Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Miasto Stargard dla opłaty skarbowej Bank PEKAO S.A. I/O Stargard 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Termin

Od ręki.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2020.930 z 26.05.2020 r.),

część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Załączniki

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo