Strona głównaDla mieszkańcaZałatw sprawęZameldowanie na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy

Zakres sprawy

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty

 1. Formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka).
 2. Do wglądu: dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu – np. decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny) lub w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku -oryginały dokumentów,
 3. W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo:
  – pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,
  – dowód osobisty pełnomocnika lub paszport.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego , Rynek Staromiejski 1, pokój nr 1.

Opłata

Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności meldunkowych.
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17,00 zł.
Opłatę można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku bankowego Gminy Miasto Stargard dla opłaty skarbowej Bank PEKAO S.A. I/O Stargard 08 1240 3901 1111 0000 4216 5217. Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty.
Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Zgodnie z art. 1 ust.1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.

Termin

Od ręki.

Podstawa prawna

Ustawa o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U.2020.930 z 26.05.2020 r.),

część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwagi

 1. Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Osoba meldująca ma obowiązek uzyskać na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego” potwierdzenie faktu zamieszkiwania dokonane przez osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
 3. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Zameldowania się w miejscu pobytu czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Załączniki

Zgłoszenie pobytu czasowego

Pełnomocnictwo