Zgłoszenie zgonu

Zakres sprawy

Zgłoszenie zgonu

Wymagane dokumenty

  • karta zgonu wystawiona przez lekarza oraz dowód osobisty osoby zmarłej.
  • osoba zgłaszająca zgon winna posiadać aktualny dowód osobisty lub paszport.

Zgon należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił na skutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek Staromiejski 1, pokój nr 5.

Opłata

Nie pobiera się.

Po sporządzeniu aktu zgonu wydawany jest jeden odpis skrócony aktu zgonu.

Termin

Sporządzenie aktu zgonu następuje niezwłocznie.

Uwagi

Zgon rejestruje się w USC właściwym ze względu na miejsce zdarzenia.

Pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu udzielone dla pracownika zakładu pogrzebowego winno mieć formę pisemną. Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Podstawa prawna

Art. 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2224).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1044).