Zaległości w opłatach za mieszkanie komunalne

Zakres sprawy

Zaległości w opłatach za mieszkanie komunalne

Dla kogo

Mieszkańcy Miasta Stargard posiadający zaległości w opłatach za mieszkanie komunalne

Wymagane dokumenty

Wniosek o zawarcie porozumienia i udzielenia ulgi w spłacie zaległości.

Miejsce złożenia dokumentów

Dział Windykacji Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.
al. Żołnierza 11A
73-110 Stargard
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
pokój nr 8 tel. 91 819 22 81, 91 819 22 82

Opłata

brak

Termin

30 dni (nie wlicza się okresu oczekiwania na sporządzenie i przekazanie przez MOPS protokołu sytuacji bytowej).

Podstawa prawna

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  2. uchwała Nr XXXV/373/2017 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4524 ze zm.).

Inne informacje uzupełniające

Możliwość uzyskania ulgi w spłacie należności poprzez zawarcie Porozumienia ze Stargardzkim TBS jest dobrowolna.
Warunkiem uzyskania ulgi w spłacie należności jest:

  1. złożenie wniosku i wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na przeprowadzenie badania sytuacji bytowej przez pracownika MOPS Stargard dla mieszkańców miasta Stargard lub inny organ do tego upoważniony dla osoby zamieszkującej poza miastem Stargard, np. w DPS. W szczególnych przypadkach, gdy Stargardzkie TBS nie uzyska żadnej informacji o sytuacji bytowej dłużnika spoza Stargardu, pracownik Stargardzkiego TBS poinformuje dłużnika o możliwości zwrócenia się do właściwego miejscowo ośrodka pomocy społecznej o rozeznanie sytuacji bytowej i przesłanie informacji do Stargardzkiego TBS;
    badanie sytuacji bytowej przez pracownika MOPS nie jest wymagane, jeśli wnioskodawca złoży oświadczenie woli o spłacie należności w ratach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy lub należności nie dotyczą opłat z tytułu używania lokali mieszkalnych
  2. zobowiązanie się wnioskodawcy do bieżącego wnoszenia należnych opłat czynszowych i innych związanych z kwestią mienia Miasta najpóźniej od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podpisano Porozumienie;
  3. poddawanie się przeprowadzaniu badania sytuacji bytowej dłużnika co 12 miesięcy od dnia podpisania Porozumienia;
  4. zawarcie z pracownikiem socjalnym MOPS w Stargardzie kontraktu socjalnego i jego realizowanie, jeżeli Porozumienie zawarte ze Stargardzkim TBS nie stanowi inaczej.

Osoba do kontaktu

Urszula Przywara

Dział Windykacji Stargardzkiego TBS Sp. z o. o.

Załączniki

Załącznik nr 1

Wzór nr 1